اثر تشکیل هیدرید دلتا روی خواص مکانیکی و رفتار خوردگی آلیاژ Zr-1%Nb

اثر تشکیل هیدرید دلتا روی خواص مکانیکی و رفتار خوردگی آلیاژ Zr-1%Nb

تاریخ انتشار: پنجشنبه، 21 فروردین 1399، 16:33
1060

در این پژوهش اثر تشکیل هیدرید روی رفتار خوردگی و مکانیکی آلیاژ Zr-1%Nb در محلول 5/0 مولار LiOH مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. فاز هیدرید بوسیله روش الکتروشیمیایی در محلول 1 مولار H2SO4 در دمای اتاق تشکیل شد. در این روش اتم‌های هیدروژن ابتدا جذب سطح شده سپس به داخل نمونه نفوذ کرده و فاز هیدرید را تشکیل می‌دهند. نتایج پراش پرتو ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) تشکیل فاز هیدرید در نمونه را تایید کردند. با افزایش دانسیته جریان فازهای هیدرید بیشتری در نمونه تشکیل شد که باعث ایجاد ترک‌های بیشتری شده است. این ترک‌ها علاوه بر کاهش خواص مکانیکی، باتوجه به تغییرات یونی و الکترونیکی ایجاد کرده در لایه اکسیدی به طور قابل توجهی نرخ خوردگی نمونه را افزایش داده است (تقریباً 100 برابر).

* شایق بروجنی، بهروز - استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشكده فنی مهندسی، دانشگاه شهركرد، شهرکرد، ایران. کریمی، میثم - گروه مهندسی، دانشگاه آزاد شهرضا، شهرضا، اصفهان، ایران. عادلخانی، هادی - دانشیار، پژوهشکده مواد و سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران، ایران. دانشمند، حمید - گروه فیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران. عسگری، مسعود - گروه مهندسی، دانشگاه آزاد شهرضا، شهرضا، اصفهان، ایران.
کلمات کلیدی: خوردگی، الکتروشیمی، هیدرید، زیرکنیم
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات