بررسی اثر افزودن آمونیوم کلراید بر نانوساختار پوشش‌های سلسله مراتبی نیکلی ایجاد شده از طریق فرآیند آبکاری: مطالعات میکروساختاری و شبیه‌سازی اتمستیک

بررسی اثر افزودن آمونیوم کلراید بر نانوساختار پوشش‌های سلسله مراتبی نیکلی ایجاد شده از طریق فرآیند آبکاری: مطالعات میکروساختاری و شبیه‌سازی اتمستیک

تاریخ انتشار: سه شنبه، 7 مرداد 1399، 12:43
982

در این تحقیق تاثیر افزودن اصلاح کننده کریستالی آمونیوم کلرید بر پوشش‌های نیکلی ایجاد شده به روش آبکاری مورد ارزیابی قرار گرفته است. از میکروسکوپ الکترونی روبشی (FESEM)، پراش پرتو ایکس (XRD) و میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) به منظور بررسی میکروساختاری و جهت بررسی رفتارجذب و واجذب و رشد لایه نیکل روی مس از شبیه سازی‌های اتمستیک بر اساس نظریه تابعیت چگالی، مونت کارلو و دینامیک مولکولی استفاده شده است. نتایج شبیه سازی مونت کارلو و میکروساختاری نشان داده که وجود پله‌های نابجایی، مکان‌های ترجیحی برای جذب کامپلکس هستند که سبب وجود تشکیل پوشش سلسه مراتبی نیکل شده است. علاوه برآن، برای بررس مکانیزم جذب کامپلکس در حضور یون نیکل از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی استفاده شد و مشخص گردید در حضور اصلاح کننده کریستالی، کامپلکس سریع‌تر از یون نیکل، جذب مخروط‌ها می‌شود و باعث عدم رشد در امتداد مخروط‌ها می‌شوند. همچنین افزودن آمونیوم کلرید با تشکیل کامپلکس نیکل آمونیوم در داخل حمام، ساختار را از حالت مخروطی به حالت سلسله مراتبی و گلبرگی تغییر می‌دهد که این موضوع از طریق شبیه‌سازی‌های اتمستیک و آنالیزهای ساختاری تایید شده و با تئوری MIDL در تطابق کامل است.

* کریمی، میثم - مرکز تحقیقات علوم و مهندسی مواد، تهران، ایران دانشمند، حمید - مرکز تحقیقات علوم و مهندسی مواد، تهران، ایران عسگری، مسعود - مرکز تحقیقات علوم و مهندسی مواد، تهران، ایران عراقچی، سید مسعود - مرکز تحقیقات علوم و مهندسی مواد، تهران، ایران
کلمات کلیدی: آبکاری، سلسله مراتبی، تابعیت چگالی، مونت کارلو، دینامیک مولکولی
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات