بررسی اثر پیش آماده سازی نانو ذرات زیرکونیم اکسید بر نحوه توزیع آنها در آلیاژ آندی  Al-Mg-Sn-Ga

بررسی اثر پیش آماده سازی نانو ذرات زیرکونیم اکسید بر نحوه توزیع آنها در آلیاژ آندی Al-Mg-Sn-Ga

تاریخ انتشار: دوشنبه، 15 مهر 1398، 08:56
1095

در این تحقیق کامپوزیت هایی با افزودن نانو ذرات زیرکونیم اکسید به آلیاژ Al-Mg-Sn-Ga با روش به هم زدن مذاب ریخته گری و ساخته شد. رفتار خوردگی آلیاژها با استفاده از روش‌های تعیین نرخ خوردگی خودبخودی، پتانسیل مدار باز و مدار بسته و راندمان آندی ارزیابی گردید. همچنین میکروساختار این آلیاژها توسط میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی مطالعه گردید. برای جدا کردن نانو ذرات زیرکونیم اکسید پیش از افزودن به مذاب چند روش آماده سازی با پودر آلومینیم بررسی و کارایی این روش‌ها در توزیع نانو ذرات در کامپوزیت‌های نهایی بررسی شد. نتایج به دست آمده نشان داد مخلوط نمودن نانو ذرات زیرکونیم اکسید با پودر آلومینیم و آسیاب کاری مکانیکی در حضور اتانول و سپس ساخت قرص از مخلوط خشک شده و در نهایت وارد نمودن این قرص در مذاب آلومینیم حاوی عناصر آلیاژی باعث دست یابی به نتایج مطلوب تری نسبت به روش‌های دیگر می شود. راندمان‌های آندی آلیاژهای حاوی 0، 05/0، 1/0، 2/0، 4/0 و 8/0 درصد وزنی از نانو ذرات زیرکونیم اکسید در دانسیته ی جریانmA cm-2 6/0 پس از 14 روز غوطه وری در الکترولیت 3 درصد وزنی سدیم کلراید به ترتیب مقادیر 0/59، 4/64، 9/77، 9/82، 1/83 و 8/83 درصد به دست آمد و در دانسیته‌های جریان بیشتر، مقدار راندمان آندی آنها افزایش یافت. نتایج به دست آمده نشان داد با زیاد شدن غلظت نانو ذرات در کامپوزیت ها، مقدار خوردگی خودبخودی کاهش و راندمان‌های آندی آنها افزایش می یابد.

مرتضی افشاری، محمدرضا سویزی
کلمات کلیدی: زیرکونیم اکسید نانو ساختار، آند باتری آلومینیم، کامپوزیت، خوردگی خودبخودی، راندمان آندی.
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات