بررسی بازدارنـــــدگی 2-مرکاپتـوبنزواکسازول و 2-آمینوبنزوایمیدازول   بر روی فولادAPI 5L X60 درمحیط خوردگی شیرین

بررسی بازدارنـــــدگی 2-مرکاپتـوبنزواکسازول و 2-آمینوبنزوایمیدازول بر روی فولادAPI 5L X60 درمحیط خوردگی شیرین

تاریخ انتشار: دوشنبه، 15 مهر 1398، 11:40
1311

در این تحقیق بررسی کنترل خوردگی شیرین فولاد API 5L X60 بوسیله مواد 2-مرکاپتو بنزواکسازول(2MBO) و 2-آمینوبنزوایمیدازول(2ABI) بعنوان بازدارنده خوردگی در محیط الکترولیت دارای کلرید سدیم 5/3 درصد وزنی و اشباع از گاز دی‌اکسید‌کربن با استفاده از روش "پراب‌کلوین‌روبشی(SKP)" بعنوان روش جدید در مطالعه عملكرد و تاثیر بازدارنده بر روی پتانسیل سطح فولاد و همچنین روش‌های کاهش‌وزن، پلاریزاسیون، طیف‌نگاری‌امپدانس‌الکتروشیمیایی مورد بررسی قرار گرفته است.این بررسی در دمای25،40و60 سانتی‌گراد، مشابه شرایط دمایی فرایند‌های پالایشی ودر غلظت‌های ppm400و50،100،200 از این بازدارنده‌ها و درحالت ساکن صورت پذیرفته است. ماده 2- مرکاپتوبنزواكسازول با تشكیل یك لایه بر روی سطح API 5L X60 بعنوان بازدارنده دارای نتایج رضایت بخشی در كنترل خوردگی شیرین می‌باشد. ایزوترم‌های جذب این ماده، گویای جذب شیمیایی و فیزیکی همزمان و طی یك فرایند گرماگیر و خودبه‌خودی می‌باشدكه از مدل جذب ایزوترم لانگمییر نیز تبعیت می‌نماید. مطابق با نتایج آزمایش‌ها، ماده 2-مرکاپتوبنزواکسازول بصورت مختلط (آندی و کاتدی) عمل می‌نماید. افزایش دمای محیط آزمایش موجب كاهش قدرت بازدارندگی این ماده می‌شود. براساس نتایج آزمایش "پراب کلوین روبشی" با جذب این ماده بر روی نمونه فلز API 5L X60، پتانسیل سطح وتبعاً تابع كار فرآیند جدایش الکترون ازاتمهای سطح فلز، افزایش می یابد. با افزایش تابع کار، روند خوردگی بشدت كم می شود. نقشه پتانسیل سطح حاصل از روش SKP، در تعیین میزان پوشانندگی سطح توسط بازدارنده و بررسی وجود خوردگی‌های موضعی موثر می‌باشد. بر اساس نتایج آزمایش‌های کاهش وزن ماده 2-‌بنزو-ایمیدازول بدلیل وجود شاخه آمینی در ساختار مولکولی آن توان بازدارندگی مناسب بر روی خوردگی API 5L X60 در محیط خوردگی شیرین را دارا نمی‌باشد.

* اسماعیلی، ناصر - استاد‌یار، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران زمانی قراقوشی، احمد - دانشجوی ‌دكترا، تهران اكبری نژاد، اسماعیل - پژوهشگاه صنعت نفت، تهران نشاطی، جابر - پژوهشگاه صنعت نفت، تهران
کلمات کلیدی: خوردگی‌شیرین، دی‌اكسید‌كربن، فولاد‌كربنی، بازدارنده، پلاریزاسیون، امپدانس، پراب‌كلوین‌روبشی، تاسیسات نفت و گاز
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات