بررسی مقاومت به اكسیداسیون فولاد AISI 316 در حضور پوشش كامپوزیتی Ni- Al2O3-TiO2 رسوب داده شده با روش آبكاری الکتریکی

بررسی مقاومت به اكسیداسیون فولاد AISI 316 در حضور پوشش كامپوزیتی Ni- Al2O3-TiO2 رسوب داده شده با روش آبكاری الکتریکی

تاریخ انتشار: پنجشنبه، 18 بهمن 1397، 11:00
1433

لایه اکسیدی تشکیل شده روی سطح فولادهای زنگ نزن آستنیتی در دماهای بالا به علت تبخیر کروم ناپایدار می‌شود و سطح فولاد در معرض نفوذ عناصر خورنده‌ای چون اکسیژن قرار می‌گیرد. به منظور بهبود مقاومت به اکسیداسیون فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI 316 در دماهای بالا، از پوشش کامپوزیتی با زمینه نیکل استفاده می‌شود. در این تحقیق پوشش کامپوزیتی Ni-Al2O3-TiO2 با روش آبکاری الکتریکی بر روی سطح فولاد AISI 316 ایجاد شد. بررسی مورفولوژی پوشش‌ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آنالیز فازی توسط پراش پرتو ایکس (XRD) صورت گرفت. رفتار اکسیداسیون پوشش‌ها با دو روش اکسیداسیون هم‌دما و اکسیداسیون سیکلی بررسی شد. نتایج XRD نشان داد بعد از 200 ساعت اکسیداسیون همدما پوشش کامپوزیتی تبدیل به فازهای NiO، NiFe2O4، NiCr2O4 و TiO2 شد. مقایسه رفتار اکسیداسیون نمونه‌های پوشش‌دار و نمونه‌های بدون پوشش در طی اکسیداسیون همدما، نشان داد که پوشش کامپوزیتی Ni-Al2O3-TiO2 سبب افزایش مقاومت به اکسیداسیون نمونه‌های پوشش دار (mg/cm2 97/0) نسبت به نمونه‌های بدون پوشش (mg/cm2 3/2) می‌شود. همچنین بعد از 50 سیکل اکسیداسیون نمونه‌های پوشش دار (mg/cm2 7/2) افزایش وزن کمتری نسبت به نمونه‌های بدون پوشش (mg/cm2 62/3) از خود نشان دادند.

فرزانه شول، مرتضی زند رحیمی *، هادی ابراهیمی فر
کلمات کلیدی: فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI 316; آبکاری الکتریکی; پوشش کامپوزیتی Ni-Al2O3-TiO2; اکسیداسیون; لایه کرومیا.
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات