ایجاد پوشش هیدروکسی آپاتیت روی تیتانیوم به روش ولتامتری چرخه‌ای و بررسی رفتار خوردگی آن در محیط بزاق مصنوعی دهان

ایجاد پوشش هیدروکسی آپاتیت روی تیتانیوم به روش ولتامتری چرخه‌ای و بررسی رفتار خوردگی آن در محیط بزاق مصنوعی دهان

تاریخ انتشار: دوشنبه، 24 دی 1397، 15:40
996

در سال‌های اخیر هیدروکسی‌آپاتیت با توجه به ترکیب شیمیایی نزدیک به استخوان و توانایی پیوند مطلوب با استخوان طبیعی، به طور گسترده جهت پوشش ایمپلنت‌های دندانی مورد استفاده قرار گرفته‌است. در این پژوهش، جهت بهبود رفتار خوردگی با استفاده از روش الکتروشیمیایی ولتامتری چرخه‌ای یک لایه هیدروکسی‌آپاتیت بر روی سطح تیتانیوم خالص پوشش داده شد. نتایج طیف سنجی اشعه‌ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی تشکیل پوشش هیدروکسی‌آپاتیت را اثبات کرد. افزایش پتانسیل خوردگی از 289- به 193- میلی‌ولت( نسبت به الکترود مرجع Ag/AgCl)‌ و همچنین کاهش دانسیته جریان خوردگی در منحنی‌های پلاریزاسیون نمونه‌های پوشش داده شده نسبت به تیتانیوم خالص در محلول بزاق مصنوعی دهان بیانگر نقش مثبت پوشش هیدروکسی‌آپاتیت بر رفتار خوردگی تیتانیوم است.

* ابراهیم پور، مریم - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران طباییان، هادی - دانشیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران پورقاسمی هنزا، علی - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
کلمات کلیدی: ولتامتری چرخه ای، تیتانیم خالص، هیدروکسی آپاتیت، بزاق مصنوعی دهان، پلاریزاسیون
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات