مطالعه اثر هم‌افزایی عصاره پوست کیوی و کاتیون روی در بازدارندگی خوردگی فولاد ساده کربنی در محلول 3/5 درصد وزنی کلرید سدیم

مطالعه اثر هم‌افزایی عصاره پوست کیوی و کاتیون روی در بازدارندگی خوردگی فولاد ساده کربنی در محلول 3/5 درصد وزنی کلرید سدیم

تاریخ انتشار: یكشنبه، 26 اسفند 1397، 21:43
1720

وجود گروه‌های فعال در عصاره آبی پوست کیوی این ماده را به‌عنوان یک بازدارنده‌ سبز مؤثر در کنترل خوردگی سطح فولاد تبدیل کرده است. در این پژوهش اثر هم‌افزایی بازدارندگی ترکیب عصاره پوست کیوی و نیترات روی بر رفتار خوردگی فولاد کربنی در محلول نمکی حاوی 3/5 درصد وزنی نمک کلرید سدیم با استفاده از آزمون‌های پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) مطالعه گردید. با استفاده از آزمون میکروسکوپ الکترونی روبشی‌ (SEM) مورفولوژی و شیمی سطح فولاد مورد بررسی قرار گرفت. علاوه ‌براین، از تحلیل طیف سنجنی تبدیل فوریه مادون قرمز برای شناسایی گروه‌های عاملی موجود در عصاره پوست کیوی و ترکیب آن با نیترات روی استفاده شد. نتایج آزمون EIS نشان داد که پس از 24 ساعت غوطه‌وری نمونه‌ فولادی در محیط نمکی کلرید سدیم حاوی ppm200 عصاره پوست کیوی و ppm600 نیترات روی راندمان بازدارندگی خوردگی به بیشینه مقدار خود یعنی 85 درصد رسید. آزمون پلاریزاسیون نشان داد که سازوکار غالب بازدارندگی خوردگی از طریق محدود نمودن نیم‌واکنش‌های آندی می‌باشد.به نظر می‌رسد مولکول‌های عصاره پوست کیوی با تشکیل کمپلکس با یون‌های آهن آزادشده در مناطق آندی و کاتیون‌های روی با جذب در مناطق کاتدی از طریق تشکیل رسوبات اکسیدی/هیدروکسیدی توانسته‌اند سطح فلز را در برابر خوردگی محافظت نمایند. همچنین تصاویر SEM نشان داد که با افزودن ppm 600 نیترات روی به محیط خورنده پوششی یکنواخت‌تر و با تخلخل کمتر بر روی سطح تشکیل شد. نتایج ایزوترم جذب نشان داد که جذب مولکولها از ایزوترم لانگمویر پیروی کرده و انرژی آزاد گیبس بین 25- و 43- کیلوژول بر مول تغییر می‌کند.

* بهلکه، قاسم - استادیار مهندسی شیمی، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی (علی‌آباد کتول)، دانشگاه گلستان، علی‌آباد کتول، ایران دهقانی، علی - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی (علی‌آباد کتول)، دانشگاه گلستان، علی‌آباد کتول، ایران رمضانزاده، بهرام - دانشیار مهندسی پلیمر ـ رنگ، گروه پوشش‌های سطح و خوردگی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران، ایران
کلمات کلیدی: هم افزایی، فولاد کربنی، خوردگی، بازدارنده سبز، پلاریزاسیون، EIS، SEM، FT-IR
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات