بررسی رفتار خوردگی و میکروساختار فولاد SCM420H پوشش داده شده با فسفات منگنز در دماهای متفاوت

بررسی رفتار خوردگی و میکروساختار فولاد SCM420H پوشش داده شده با فسفات منگنز در دماهای متفاوت

تاریخ انتشار: چهارشنبه، 25 اردیبهشت 1398، 06:24
2311

به منظور بهبود کیفیت سطح و جلوگیری از خوردگی و کاهش سایش قطعاتی مانند چرخ دنده‌ها و یاتاقان‌ها می توان آنها را با پوشش‌های فسفاته پوشش داد. در این تحقیق فولاد آلیاژی SCM420H با استفاده از رسوب فسفاته منگنز پوشش داده شد. میکروساختار پوشش و مقاومت به خوردگی آن با تغییر درجه حرارت حمام مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور بررسی آنالیز فاز و میکروساختار پوشش تشکیل شده به ترتیب از دستگاه پراش پرتو ایکس (XRD) و دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) استفاده شد. آنالیز XRD‌ از سطح پوشش نشان داد كه لایه پوشش شامل فازهای MnFe2(PO4)2(OH)2H2O، Mn(PO)3، Fe(PO)3 و Mn,Fe)5H2(PO4)4•4H2O است. نتایج نشان داد که پوشش بدست آمده در دمای °C90 یکنواخت و پیوسته بوده و در آن حفره و ترک وجود نداشت. سطح فسفاته شده در دمای °C85 و °C95 غیر یکنواخت و حاوی ترک بود. به منظور بررسی مقاومت به خوردگی، از آزمونهای پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و طیف نگاری امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) در محلول آبی NaCl 5/3 % استفاده شد. نتایج آزمون‌های پلاریزاسیون تافل و امپدانس الکتروشیمیایی نیز با تصاویر میکروسکوپی مطابقت داشت و نتایج نشان داد پوشش ایجاد شده در دمای °C90 بیشترین مقاومت به خوردگی را نسبت به سایر نمونه‌های پوشش دار و نمونه بدون پوشش داشت.

* ابراهیمی‌فر، هادی - استادیار، بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مکانیک و مواد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته محسنی‌فر، فرهاد - مربی، بخش مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، مجتمع آموزش عالی بم بحری، فیروزه - دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، شرکت قوای محرکه کرمان خودرو
کلمات کلیدی: پوشش فسفاته منگنز، دما، پلاریزاسیون پتانسیودینامیک، طیف نگاری امپدانس الکتروشیمیایی.
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات