سخنرانی نانو تکنولوژی با همکاری شرکت IEI عضو حقوقی انجمن برگزار شد

سخنرانی نانو تکنولوژی با همکاری شرکت IEI عضو حقوقی انجمن برگزار شد

تاریخ انتشار: شنبه، 2 بهمن 1395، 09:52
1010

سخنرانی تخصصی نانو تکنولوژی و پوشش‌های محافظ در27دی ماه 1394 توسط خانم دکتر فرشته رضایی برگزار گردید. در راستای برنامه ریزی‌های آموزشی صورت گرفته توسط مرکز آموزش انجمن خوردگی مبنی بر برگزاری سخنرانی‌های تخصصی، که ویزه اعضاء فعال و معتبر انجمن خوردگی همچنین آشنایی افراد از بخش‌های مختلف با این مجموعه بیست و چند ساله و پیشبرد اهداف عالی آموزشی طراحی و اجراء می گردد. دوشنبه مورخ 27دی سال جاری پذیرای شرکت کنندگان روزه دار از صنایع مختلف در سخنرانی "نانو تکنولوژی و پوشش‌های محافظ " که توسط عضو هیات مدیره انجمن و هیات علمی پژوهشگاه نفت در شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران که عضو حقوقی فعال انجمن خوردگی ایران برگزار شد بودیم. ضمن تشکر از خانم دکتر رضایی برای ایشان از خداوند متعال موفقیت روزافزون مسئلت می نماییم. مرکز آموزش انجمن خوردگی

مرکز آموزش انجمن
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
سخنرانی نانو تکنولوژی خانم دکتر فرشته رضایی
سخنرانی نانو تکنولوژی خانم دکتر فرشته رضایی
سخنرانی نانو تکنولوژی -خانم دکتر فرشته رضایی
سخنرانی نانو تکنولوژی -خانم دکتر فرشته رضایی
‹صفحه قبل    صفحه بعد›